KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Skopia Sp. z o.o.,
ul. Josepha Conrada 79 w Krakowie.
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Skopia Sp. z o.o. , ul. Josepha Conrada 79 , 31-357 Kraków, tel. 12 446 46 10, e-mail: rejestracja@cm-skopia.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i jest nim Pani Magdalena Kawecka, z którą we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pocztą elektroniczną: magdalena.kawecka@cm-skopia.pl, lub telefonicznie: +48 12 446 46 10.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania usługami opieki zdrowotnej art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi dokonanie rejestracji drogą elektroniczną.
  5. Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U.2017 poz.1318 z dnia 04.07.2017).
  6. Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do ich uzyskania oraz służby informatyczne.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.